Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XIII/105/04 z dnia 29.01.2004 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Objaździe.

UCHWAŁA Nr XIII/105/04
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Objaździe.

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. nr 67, poz. 329, nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 28, poz. 153 i nr 141, poz. 943, z 1998 r. nr 117, poz. 759, nr 162, poz. 1126, z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 19, poz.239,nr 48, poz. 550, nr 104, poz. 1104, nr 120, poz. 1268, nr 122, poz. 1320, z 2001 r. nr 111, poz. 1194 i nr 144, poz. 1615, z 2002 r. nr 41, poz. 362, nr 113, poz. 984 i nr 141, poz. 1185, z 2003 r. nr 6, poz. 65, nr 128, poz. 1176, nr 137, poz. 1304)) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1586), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Likwiduje się Szkołę Podstawową w Objaździe z klasami I-VI

§ 2

Obwód likwidowanej szkoły przejmie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie.

§ 3

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest pozytywna opinia Opolskiego Kuratora Oświaty.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    09-04-2004 13:34
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2582
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu