Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XVII/123/04 z dnia 27.04.2004 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/123/04
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 i 2002r. Nr 113 poz. 984) – Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone w załączniku do uchwały, przedstawione przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o, zwany dalej „EKOWOD”.

§ 2

Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od dnia 1 czerwca 2004 roku do dnia 31 maja 2005 roku.

§ 3

Z dniem wejścia w życie taryf traci moc Uchwała Nr XXXV/463/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 5

Taryfy ogłoszone zostaną w miejscowej prasie w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    10-05-2004 15:52
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2234
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu