Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XIX/136/04 z dnia 9.09.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy na 2004 rok

UCHWAŁA Nr XIX/136/04
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 9 września 2004 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/107/04 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 pkt 1 przychody i wydatki – kwotę „4.936.961 zł” zastępuje się kwotą „4.987.881 zł”, jednocześnie załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w § 6 pkt 2 przychody – kwotę „760.486 zł” zastępuje się kwotą „776.952 zł” i wydatki – kwotę „759.362 zł” zastępuje się kwotą „775.828 zł”, jednocześnie załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) w § 7 w zakresie dotacji podmiotowych dla zakładów budżetowych – kwotę „4.030.154 zł” zastępuje się kwotą „4.081.074 zł”, jednocześnie załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) w § 7 w zakresie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury – kwotę „844.340 zł” zastępuje się kwotą „938.340 zł”, jednocześnie załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    24-09-2004 14:13
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2419
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu