Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała nr XX/144/04 z dnia 29.10.2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania i szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

UCHWAŁA Nr XX/144/04
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 października 2004r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania
i szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203) oraz, art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz.1001) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych mogą korzystać osoby wymienione w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, zamieszkujące na terenie Gminy Namysłów.

§ 2

Podstawą przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest:
1) udokumentowany zaświadczeniem lekarskim stan psychiczny lub fizyczny, powodujący zależność od pomocy osób drugich, uniemożliwiający samodzielną egzystencję,
2) wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania.

§ 3

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód jest niższy lub równy kwocie kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4

Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kryterium określone w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na następujących zasadach:

TABELA OPŁAT W ZAŁĄCZENIU

§ 5

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może okresowo zwolnić częściowo lub całkowicie, z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osoby, które:
1) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego,
2) ponoszą wysokie koszty związane z leczeniem własnym lub członków rodziny,
3) w innych uzasadnionych przypadkach.

§ 6

Stawkę godzinową, stanowiącą podstawę do naliczania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustala się na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 7

Rozliczenie za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonywane jest w okresach miesięcznych. Opłata za zrealizowane świadczenia wnoszona jest do kasy Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, w terminie do 10 każdego miesiąca po miesiącu realizacji usługi.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 9

Tracą moc uchwały:
1) Nr XXXI/446/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 października 2001 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
2) Nr XL/489/02 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi specjalistyczne.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka – Zielonka