Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIII/165/05 z dnia 27.01.2005 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

UCHWAŁA Nr XXIII/165/05
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703)
Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXI/158/04 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dochody i przychody w kwocie „37.085.400 zł” zastępuje się kwotą „39.352.409 zł”, z tego:
- w pozycji dochody własne i subwencje w kwocie „30.961.111 zł” zastępuje się kwotą „30.990.541 zł”,
- w pozycji dotacje na zadania własne w kwocie „492.316 zł” zastępuje się kwotą „561.474 zł”,
- w pozycji przychody w kwocie „ 563.786 zł” zastępuje się kwotą „2.732.207 zł”, na którą składa się:
a) pożyczka na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie w kwocie 155.842 zł,
b) kredyt na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków” w kwocie 694.930 zł,
c) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.317.649 zł,

2) w § 3 wydatki i rozchody w kwocie „37.085.400 zł” zastępuje się kwotą „39.352.409 zł”, z tego:
- w pozycji wydatki bieżące w kwocie „29.964.286 zł” zastępuje się kwotą „29.986.396 zł”,
- w pozycji wydatki majątkowe w kwocie „301.914 zł zastępuje się kwotą „2.546.813 zł”,
Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania łącznie z wydatkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowiący załącznik nr 3, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 1.168.017 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie w kwocie 155.842 zł,
b) wolnych środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.012.175 zł”.

4) W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXI/158/04 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany zwiększające budżet na ogólną kwotę 2.267.009 zł, i tak::
1. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2005 roku w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem o kwotę 27.320 zł w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2005 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 95.589 zł, z czego:
1) w § 2033 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 93.479 zł,
2) tytułem zawartej umowy nr 04/CSV/04-0285 na realizację programu szkolny projekt wspólnoty europejskiej socrates – comenius 1 o kwotę 2.110 zł.
3. Zmniejsza się plan dochodów gminy w 2005 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w § 2033 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 24.321 zł.
4. Zwiększa się plan przychodów gminy w 2005 roku o kwotę 2.168.421 zł, i tak:
1) tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 850.772 zł, z czego:
- pożyczka na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie w kwocie 155.842 zł,
- kredyt na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków” w kwocie 694.930 zł
2) tytułem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego kwotę 1.317.649 zł.

5) W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXI/158/04 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany zwiększające budżet na ogólną kwotę 2.267.009 zł, i tak:
1. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2005 roku w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł na zadanie pn. „Budowa elektrowni wodnej na rzece Widawie w Namysłowie”.
2. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2005 roku w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 160.000 zł na zadanie pn. „Budowa dróg osiedlowych – ul. Nałkowskiej, ul. Kasprowicza i boczna ul. Żwirki i Wigury w Namysłowie”.
3. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2005 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 227.110 zł, z czego:
1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 225.000 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Namysłowie”,
2) w rozdziale 80110 – Gimnazja, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 2.110 zł na realizację programu socrates – comenius 1 przez Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie.
4. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2005 roku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 787.579 zł, z czego:
1) w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 694.930 zł na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków”,
2) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 92.649 zł na zadanie pn. „Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemiełowicach”.
5. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2005 roku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 70.000 zł, z czego:
1) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich,
2) w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja Bramy Krakowskiej – wykonanie punktu widokowego na wieży Bramy Krakowskiej”.
6. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2005 roku w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 1.007.320 zł na zadanie pn. „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    14-02-2005 14:44
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2526
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu