Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXII/164/04 z dnia 30.12.2004 w sprawie załatwienia skargi z dnia 29 listopada 2004 roku na działalność Burmistrza Namysłowa.

UCHWAŁA Nr XXII/164/04
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie załatwienia skargi z dnia 29 listopada 2004 roku na działalność Burmistrza Namysłowa


Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203), w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169 poz. 1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz. 1660 i z 2004 r. Nr 162 poz. 1692), po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Namysłowa, złożonej przez Pana Eugeniusza O., (..), z siedzibą w Namsyłowie, Rada Miejska uchwala, co nastepuje:
 
§ 1

Powyższa skarga jest nieuzasadniona z przyczyn podanych w protokole z posiedzenia zespołu powołanego do zbadania przedmiotowej skargi, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej rady Miejskiej, którą zobowiązuje się do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

 

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-02-2005
  przez: Sławomir Idzi
 • opublikowano:
  14-02-2005 14:43
  przez: Michał Wilczyński
 • zmodyfikowano:
  27-06-2017 13:42
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2563
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu