Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIV/175/05 z dnia 10.03.2005 w sprawie uchwalenia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XXIV/175/05
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 10 marca 2005 roku

w sprawie uchwalenia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się aktualizację Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z.o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, obejmującą lata 2005-2007.
2. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, na lata 2004-2006, uchwalony uchwałą Nr XVI/110/04 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 marca 2004 r. wraz z aktualizacją na lata 2005-2007 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka - Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    23-03-2005 08:12
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2366
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu