Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/194/05 z dnia 2.06.2005 w sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej ...

UCHWAŁA Nr XXVI/194/05
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 2 czerwca 2005 roku

w sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności oraz przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759)
Rada Miejska w Namysłowie:

Z uwagi na:
- konieczność przygotowania dokumentacji wniosku do Funduszu Spójności o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków”, przy czym w celu przygotowania dokumentacji zawarta zostanie umowa o wykonanie dokumentacji pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanym dalej NFOŚiGW, a wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- zasady finansowania wykonania dokumentacji w ramach pomocy technicznej Funduszu Spójności, przewidujące dofinansowanie w wysokości 75% kosztów ze środków Funduszu Spójności oraz w wysokości 25% kosztów ze środków własnych gminy, uchwala:

§ 1

1. Zawrzeć, pomiędzy gminą Namysłów a NFOŚiGW, Porozumienie o współfinansowaniu przygotowania przedsięwzięcia, na podstawie którego gmina Namysłów zobowiąże się do sfinansowania 25% kosztów przygotowania dokumentacji ze środków własnych, w wysokości nie większej niż równowartość kwoty 263.600,00 zł powiększonych o podatek od towarów i usług, o ile będzie on prawnie należny.

2. Przyjąć dotację z NFOŚiGW na dofinansowanie wykonania dokumentacji, w wysokości do 50% środków własnych gminy, o których mowa w punkcie 1. Maksymalna kwota dotacji, powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, o ile będzie on prawnie należny, zostanie określona po zawarciu przez NFOŚiGW umowy z wykonawcą.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie na rzecz NFOŚiGW zapłaty przez gminę jej udziału w finansowaniu wykonania dokumentacji, do kwoty ustalonej w umowie z wykonawcą oraz do zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) od tej kwoty, jeżeli obowiązek zapłaty podatku będzie wynikać z obowiązujących przepisów.

2. Realizacja zabezpieczenia następować będzie z dochodów własnych gminy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Namysłowa do zawarcia z NFOŚiGW Porozumienia o współfinansowaniu przygotowania przedsięwzięcia i umowy dotacji.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka-Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    13-06-2005 13:32
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2720
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu