Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/193/05 z dnia 2.06.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków ...

UCHWAŁA Nr XXVI/193/05
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 2 czerwca 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacaniaNa podstawie art. 30 ust. 6, 6a i 6b, art. 54 ust. 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845), oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181),
Rada Miejska w Namysłowie uchwala co następuje:

§ 1

W regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, uchwalonym uchwałą nr XXIV/172/05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 marca 2005 r wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5, ust.1 skreśla się wyrazy „ za okres ostatnich 5 lat”.

2) § 12 i § 13 otrzymują brzmienie:
„§12 Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia.
§ 13 1. Wysokość dodatku za warunki pracy wynosi od 3 do 10 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczycieli pensum w warunkach trudnych lub uciążliwych .
3. Wysokość dodatku za warunki pracy uzależniona jest od stopnia trudności
lub uciążliwości realizowanych zadań bądź zajęć
4. Wysokość dodatku za warunki pracy z uwzględnieniem ust.3, ustala:
1) dla nauczyciela – dyrektor placówki oświatowej,
2) dla dyrektora – Burmistrz Namysłowa.
5. Dodatek za warunki pracy przysługuje za godziny faktycznie przepracowane.
6. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy, nauczycielowi przysługuje prawo do dodatku z każdego tytułu.
7. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu, po przepracowanym miesiącu.”

3) skreśla się § 17.

§ 2

Zmiana regulaminu została uzgodniona z Zarządem Oddziału ZNP w Namysłowie i Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Namysłowie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka – Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    13-06-2005 13:28
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2363
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu