Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXI/227/05 z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXXI/227/05
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) oraz art. 109 i 124 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, z 2005 Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565, Nr 180 poz. 1495) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2005 roku w dziale 600 –Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 504 zł.
 2. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2005 roku w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.896 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
 3. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2005 roku w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 3.300 zł.
 4. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2005 roku w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł.
 5. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2005 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.715 zł tytułem umowy nr 04/SPC/04-0474/C2 na realizację programu szkolny projekt wspólnoty europejskiej Socrates – Comenius.
 6. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2005 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 3.715 zł na realizację programu szkolny projekt wspólnoty europejskiej Socrates – Comenius.
 7. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2005 roku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.691 zł tytułem opłaty produktowej.
 8. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2005 roku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w zakresie wydatków bieżących o kwotę 6.691 zł, z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów.
 9. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2005 roku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 4.300 zł.
 10. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2005 roku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 6.400 zł – dotacje.
 11. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2005 roku w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 5.600 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk

Metryczka
 • opublikowano:
  26-01-2006 19:21
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2475
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu