Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXI/228/05 z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie wykazu wydatków, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XXXI/228/05
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia  29 grudnia  2005 roku

w sprawie wykazu wydatków, które w 2005 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 129, Nr 210 poz. 2135 ,Nr 273 poz. 2703, z 2005 Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565, Nr 180 poz. 1495) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się wykaz wydatków, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego o łącznej wartości 666.562 zł i tak:

  L.p.

  Nazwa zadania

  Kwota wydatków

  Data realizacji

  1.

  Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krasowicach - II etap

  183.975 zł

  15.01.2006

  2.

  Modernizacja Bramy Krakowskiej - Wykonanie punktu widokowego na wieży Bramy Krakowskiej w Namysłowie - II etap

  411.200 zł

  30.06.2006

  3.

  Budowa łącznika i windy dla niepełnosprawnych w hali "Orła" przy ul.Kolejowej w Namysłowie

  19.520 zł

  31.03.2006

  4.

  Termomodernizacja budynków Urzedu Miejskiego w Namysłowie

  19.000 zł

  31.01.2006

  5.

  Budowa dróg ul. M.C.Skłodowskiej i ul.Iwaszkiewicza w Namysłowie

  19.520 zł

  31.01.2006

  6.

  Realizacja Programu Socrates-Comenius

  13.347 zł

  31.07.2006 

 2. Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych stanowi załącznik (PDFZałącznik.pdf) do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk