Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXI/229/05 z dnia 29 grudnia 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXXI/229/05
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia  29 grudnia 2005 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości
dziennych stawek opłaty targowej

      
     
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953 i Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96 poz. 959 i Nr 123 poz. 1291, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462 i Nr 179 poz. 1484) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/170/05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż i ekspozycję towarów w punktach handlowych na imprezach i festynach kulturalnych, sportowych i charytatywnych, na organizację których wydano zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń na Placu Targowym w Namysłowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Wołoszczuk


_______________________
*) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992 r.)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999 r.) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.)