Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXII/237/06 z dnia 19 stycznia 2006 w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych w 2006 roku

Uchwała Nr XXXII/237/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 19 stycznia 2006 roku

w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych w 2006 roku

Na podstawie art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) oraz  § 2  rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz.U. nr 210 poz.1745) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Plan potrzeb prac społecznie użytecznych na 2006 r.”:

 Rodzaje prac społecznie uzytecznych

 Liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych

Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą być skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych 

1. Prace porządkowe w sołectwach na  ogólnodostępnych terenach 

 3112

77 

2. Sortowanie odpadów komunalnych 

 1440

 6

3. Prace porządkowe przy obiektach szkolno-przedszkolnych 

 1260

 20

§ 2

Wyznacza się następujące podmioty do organizacji prac społecznie użytecznych w 2006 r.:

 1. Urząd Miejski w Namysłowie,
 2. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” Sp. z o.o. w Namysłowie,
 3. Przedszkole Nr 1 w Namysłowie,
 4. Przedszkole Integracyjne w Namysłowie,
 5. Przedszkole Nr 3 w Namysłowie,
 6. Przedszkole Nr 4 w Namysłowie,
 7. Przedszkole Nr 5 w Namysłowie,
 8. Przedszkole w Smarchowicach Śląskich,
 9. Przedszkole w Kowalowicach,
 10. Przedszkole w Ligocie Książęcej,
 11. Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie,
 12. Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie,
 13. Gimnazjum w Smogorzowie,
 14. Gimnazjum w Ligocie Książęcej,
 15. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie,
 16. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Namysłowie,
 17. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Namysłowie,
 18. Szkoła Podstawowa w Kamiennej,
 19. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie,
 20. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu,
 21. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach  Wielkich.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk