Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXII/241/06 z dnia 19 stycznia 2006 w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych

Uchwała Nr XXXII/241/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 19 stycznia 2006 roku

w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85 poz. 729 i Nr 130 poz. 1087) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się aktualizację Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka. z.o.o, ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów, uchwalonego uchwałą Nr XVII/110/04 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 marca 2004 r.

§ 2

Aktualizacja obejmuje lata 2006-2008 i zawiera:

 1. Zakres rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej:
  1. w stacjach uzdatniania wody i obiektach z nimi związanych w zakresie:
   • opracowanie dokumentacji i modernizacja SUW Jana Pawła,
   • modernizacja systemów pompowych,
   • rozbudowa i modernizacja monitoringu,
   • usprawnienie funkcjonowania ciągów technologicznych,
   • zabezpieczenie strefy bezpośredniej ujęcia wody;
  2. w oczyszczalni ścieków wraz z obiektami, a w szczególności:
   • zakup prasy do odwadniania osadów,
   • budowa instalacji do strącania z zastosowaniem PIX,
   • modernizacja układu napowietrzania komór KDNN,
   • modernizacja układu recyrkulacji wewnętrznej osadów;
  3. w sieci wodociągowej, w zakresie:
   • modernizacji sieci i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Namysłów,
   • zwodociągowania terenów Gminy Namysłów przeznaczonych pod zabudowę,
   • przebudowy sieci wodociągowej na obszarze Namysłowa,
   • wymiany i modernizacji urządzeń pomiarowych,
   • wymiany zasuw odcinających i hydrantów na terenie Namysłowa;
  4. w sieci kanalizacji sanitarnej, to jest:
   • budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich,
   • skanalizowanie terenów północno - zachodniej części miasta (strefa przemysłowa),
   • budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Namysłowa,
   • modernizacja urządzeń kanalizacyjnych,
   • modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej;
  5. w sieci kanalizacji deszczowej poprzez:
   • budowę kanalizacji deszczowej na terenie Namysłowa,
   • modernizację kanalizacji deszczowej na terenie Namysłowa.
 2. Zadania realizowane w zakresie Funduszu Spójności:
  1. w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych cześć zadań została zapisana wariantowo, gdyż mogą zostać zrealizowane w ramach środków pomocowych Funduszu Spójności. W przypadku nie rozpoczęcia programu Funduszu Spójność – zadania będą realizowane po roku 2008, czyli po terminie obowiązywania tego planu,
  2. w ramach Funduszu Spójności realizowana będzie rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Namysłowie oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków, jak również budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Namysłów i gmin ościennych, tj. Gmin Wilków, Domaszowice oraz Świerczów,
  3. beneficjentem końcowym po zrealizowaniu wyżej wymienionych zadań będzie ZWiUK „EKOWOD” Spółka z o.o.

§ 3

 1. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach z uwzględnieniem planowanych nakładów zawiera załącznik Nr 1.
 2. Nakłady finansowe w poszczególnych latach zawiera załącznik Nr 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk

Metryczka
 • opublikowano:
  03-02-2006 12:55
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2433
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu