Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/246/06 z dnia 2 marca 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXIII/246/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 2 marca 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zwiększa się plan przychodów gminy w 2006 roku o kwotę 1.478.152 zł tytułem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 2. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 15.270 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę miejscowości: Minkowskie, Pawłowice i Woskowice Małe w gminie Namysłów”.
 3. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w zakresie wydatków bieżących o kwotę  10.500 zł.
 4. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Renowacja baszty przy Urzędzie Miejskim w Namysłowie”.
 5. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.230 zł tytułem dofinansowania programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży pn. „Wymiana szkolna”.
 6. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 461.869 zł, z czego:
  1. w rozdziale 80104 – Przedszkola, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 458.639 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Namysłowie”,
  2. w rozdziale 80110 – Gimnazja, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 3.230 zł.
 7. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 1.004.243 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie” – I etap.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w 2006 roku na zadanie pn. „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie” – I etap wynosi 6.533.243 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk