Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/255/06 z dnia 10 kwietnia 2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XXXIV/255/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 10 kwietnia  2006 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciąga się w 2006r. pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w łącznej wysokości 1.381.700 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 00/100) na sfinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemiełowicach”.

§ 2

 1. Spłata pożyczki nastąpi w ciągu 5 lat począwszy od 2007 roku.
 2. Źródłem dochodu, z którego pożyczka zostanie spłacona będą wpływy z podatku od nieruchomości.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie nr XXXIII/244/06 z dnia 2 marca 2006 r.  w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk

Metryczka
 • opublikowano:
  26-04-2006 13:18
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2321
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu