Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/258/06 z dnia 10 kwietnia 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXIV/258/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 10 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 832.987 zł z czego:
  1. w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 753.541 zł,
  2. w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 79.446 zł.
 2. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2005 roku w dziale 758 – Różne rozliczenia, tytułem części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 129.371 zł stosownie do pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14.03.2006r.
 3. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie  o kwotę 301.000 zł  z czego:
  1. w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 189.000 zł – w zakresie wydatków majątkowych, na zadania pn.:
   • „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie  - 125.000 zł,
   • „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamiennej – dach sali gimnastycznej” – 64.000 zł
  2. w rozdziale 80104 – Przedszkola – o kwotę 15.000 zł, w zakresie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w Przedszkolu w Ligocie Książęcej”,
  3. w rozdziale 80110 – Gimnazja – o kwotę 48.000 zł – w zakresie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie – kanalizacja”,
  4. w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, o kwotę 49.000 zł, w zakresie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” w ramach programu PFRON.
 4. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę  555.000 zł, z przeznaczeniem na zadania pn.:
  1. „ Budowa dróg - ul.Jagiellońska, ul.Piastowska, ul.Pastewna, ul.Kolejowa  i ul.Dworcowa w Namysłowie” o kwotę  100.000 zł,
  2. „ Budowa dróg - ul.Sybiraków i ul.Cicha w Namysłowie” o kwotę 150.000 zł,
  3. „Budowa drogi w Rychnowie” o kwotę 150.000 zł,
  4. „Modernizacja nawierzchni chodnika- ul.Dubois (Pocztowa-Pl.Targowy)”  o kwotę 105.000 zł,
  5. „ Budowa drogi ul.Kilińskiego w Namysłowie” w kwocie 50.000 zł ,
 5. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60095 – Pozostała działalność, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę  200.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni dziedzińca przy UM w Namysłowie”.
 6. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 750 – Administracja Publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, o kwotę 2.000 zł, w związku z nagrodą otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego za udział w konkursie „Partnerstwo bez granic”.
 7. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 750 – Administracja Publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność,  w zakresie wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł.
 8. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 105.000 zł, z przeznaczeniem na zadania pn.:
  1. „Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Sycowskiej w Namysłowie i w Ligotce” o kwotę 60.000 zł,
  2. „Budowa oświetlenia drogowego w Smogorzowie” o kwotę 45.000 zł.
 9. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność - w zakresie wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne o kwotę 15.000 zł.
 10. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – w zakresie wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł.
 11. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę   822.158 zł, w zakresie wydatków majątkowych, na zadania pn.:
  1. „Budowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie” o kwotę 473.000 zł,
  2. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ligotce” o kwotę 140.000 zł,
  3. „Utworzenie Wiejskiego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w Łączanach” o kwotę 59.158 zł.
  4. „Modernizacja NOK i Biblioteki Publicznej w Namysłowie” o kwotę 150.000 zł
 12. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, o kwotę 53.200 zł, w zakresie wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych do zadania pn. „Modernizacja Bramy Krakowskiej w Namysłowie – II etap” – na rekonstrukcję murów i odtworzenie sklepienia łukowego.
 13. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w zakresie wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne o kwotę  3.448 zł.
 14. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych, w zakresie wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne  o kwotę 3.448 zł.
 15. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na wykup budynku.
 16. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w zakresie wydatków bieżących, o kwotę 8.500 zł.
 17. Zwiększa się plan przychodów gminy w 2006 roku tytułem kredytu na łączną kwotę 1.074.000 zł , z przeznaczeniem na zadania:
  1. „Budowa dróg - ul.Jagiellońska, ul.Piastowska, ul.Pastewna, ul.Kolejowa i ul.Dworcowa w Namysłowie” w kwocie 100.000 zł – dotyczy  ul.Pastewnej,
  2. „Budowa dróg - ul.Sybiraków i ul.Cicha w Namysłowie” w kwocie 150.000 zł – dotyczy  ul.Sybiraków,
  3. „Budowa drogi w Rychnowie” w kwocie 150.000 zł,
  4. „Modernizacja nawierzchni dziedzińca przy UM w Namysłowie” w kwocie 200.000 zł,
  5. „Modernizacja nawierzchni chodnika- ul.Dubois (Pocztowa-Pl.Targowy)” w kwocie 105.000 zł,
  6. „Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Sycowskiej w Namysłowie i w Ligotce” w kwocie 60.000 zł – dotyczy oświetlenia w Ligotce,
  7. „Budowa oświetlenia drogowego w Smogorzowie” w kwocie 45.000 zł,
  8. „Budowa drogi ul.Kilińskiego w Namysłowie” w kwocie 50.000 zł,
  9. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamiennej - dach sali gimnastycznej” w kwocie 64.000 zł,
  10. „Modernizacja NOK i Biblioteki Publicznej w Namysłowie” w kwocie 150.000 zł.

§ 2

 1. Zmienia się źródła finansowania zadania pn. „Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemiełowicach” w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i tak:
  1. planowaną pożyczkę z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 1.815.000 zł zmienia się na kwotę 1.381.700 zł,
  2. planuje się pożyczkę pomostową w WFOŚiGW w Opolu na kwotę 1.142.000 zł,
  3. planowany kredyt w wysokości 757.625 zmienia się na kwotę 48.925 zł.
 2. Plan przychodów po zmianach wynosi 12.083.172 zł, w tym pożyczka pomostowa 1.142.000 zł na sfinansowanie projektu w ramach ZPORR.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk