Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/261/06 z dnia 10 kwietnia 2006 w sprawie pomocy publicznej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ramach wyłączeń grupowych na terenie Gminy Namysłów

Uchwała Nr XXXIV/261/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 10 kwietnia 2006 r.

w sprawie pomocy publicznej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ramach wyłączeń grupowych na terenie Gminy Namysłów.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039 i Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953 i Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462 i Nr 179 poz. 1484) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe warunki pomocy na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania  art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 364/2004 z dnia 28 lutego 2004 r. w odniesieniu do rozszerzenia jego zakresu o pomoc dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004 ).

§ 2

 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo nabyte i nowo wybudowane budynki lub ich części stanowiące własność małych i średnich przedsiębiorców, pod warunkiem uruchomienia nowej inwestycji bądź utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano nabycia budynku i obowiązuje przez okres 5 lat, przy czym:
  1. w pierwszym, drugim i trzecim roku użytkowania budynków w wysokości 100 % wymiaru podatku od nieruchomości od tych budynków,
  2. w czwartym roku użytkowania budynków w wysokości 50 % wymiaru podatku od nieruchomości od tych budynków,
  3. w piątym roku użytkowania budynków w wysokości 25 % wymiaru podatku od nieruchomości od tych budynków.

§ 3

 1. Za nowo wybudowane budynki uważa się budynki, których budowa została rozpoczęta po wejściu w życie uchwały.
 2. Za nowo nabyte budynki uważa się budynki nabyte po wejściu w życie uchwały.
 3. Przez nową inwestycję, o której mowa w § 2 pkt 1, rozumie się:
  1. dokonanie zakupu budynków po wejściu w życie uchwały celem prowadzenia w nich działalności gospodarczej,
  2. nabycie środków trwałych po wejściu w życie uchwały związanych z utworzeniem, rozbudową bądź wprowadzeniem zmian procesu produkcyjnego,
  3. nabycie praw patentowych, licencji lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej.
 4. ”Pomoc” oznacza wszelkie środki spełniające wszystkie kryteria określone w art. 87 ust. 1 Traktatu.
 5. Za małego i średniego przedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia  Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz.  WE L 10 z 13.01.2001 r.), zmienionego rozporządzeniem Nr 364/2004 z dnia 28 lutego 2004 r. (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004 r.).

§ 4

 1. Zwolnienie, o którym mowa  w § 2, jest pomocą w ramach tzw. wyłączeń grupowych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
 2. Pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ramach uchwały będzie udzielona pod warunkiem, że wartość pomocy brutto nie przekroczy 15 mln euro lub łączna kwota kosztów kwalifikowanych całego projektu inwestycyjnego nie przekroczy 25 mln euro.

§ 5

 1. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest przedłożenie wniosku w tej sprawie wraz z informacjami dotyczącymi:
  1. nieruchomości, na której uruchomiono lub poszerzono działalność gospodarczą,
  2. pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanych budynków,
  3. oświadczenia o wartości nowej inwestycji wynikającej z kosztorysu powykonawczego oraz o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją,
  4. poziomu zatrudnienia,
  5. kosztów zatrudnienia pracowników,
  6. deklaracji o prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z nową inwestycją,
  7. wielkości pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł na realizację nowej inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją,
  8. deklaracji o prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z nową inwestycją przez okres 5 lat od dnia udzielenia pomocy.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć również na początku każdego roku podatkowego do dnia 15 stycznia.

§ 6

 1. Pomoc, o której mowa w § 1,  może być udzielona po spełnieniu warunków:
  1. przedsiębiorca dokona na terenie Gminy Namysłów nowej inwestycji w środki trwałe związane z uruchomieniem działalności gospodarczej lub poszerzeniem dotychczasowej działalności gospodarczej,
  2. udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją wyniesie co najmniej 25 %,
  3. działalność gospodarcza związana z daną inwestycją będzie prowadzona co najmniej przez 5 lat od dnia zakończenia inwestycji,
  4. maksymalna intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą,
  5. w przypadku pomocy udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, z wyjątkiem przedsiębiorców należących do sektora transportu – intensywność określoną w pkt 4 podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto.
 2. Przy obliczaniu intensywności pomocy uwzględnia się następujące koszty inwestycji poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy:
  1. koszty inwestycji w środki trwałe, takie jak:
   • cena nabycia gruntów
   • nakłady na budowle i budynki, związane z utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa,
   • nakłady na wyposażenie obiektów w środki trwałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności:
    • maszyny i urządzenia,
    • narzędzia, przyrządy i aparaturę,
    • wyposażenie techniczne dla prac biurowych,
    • infrastrukturę techniczną.
  2. koszty inwestycji w wartości niematerialne i prawne, polegające na uzyskaniu patentów nabyciu licencji oraz nieopatentowanego know-how, przy czym wartości niematerialne i prawne powinny spełniać łącznie następujące warunki:
   • będą wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorstwo otrzymujące pomoc;
   • będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych;
   • będą ujęte w aktywach przedsiębiorstwa oraz własnością przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 5 lat;
   • podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 4. W sektorze transportu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na nowe inwestycje nie zalicza się wydatków na środki transportu i urządzenia transportowe, z wyjątkiem wydatków na tabor kolejowy.

§ 7

 1. W przypadku korzystania z pomocy na nowe inwestycje oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy na nowe inwestycje oblicza się jako iloczyn intensywności pomocy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 i 5 uchwały.
 2. Maksymalna wielkość pomocy może być obliczana jako iloczyn intensywności pomocy określonej w § 6 oraz dwuletnich kosztów zatrudnienia, jeżeli:
  1. nowe miejsca pracy zostaną utworzone w okresie 3 lat od daty zakończenia inwestycji, z którą są związane,
  2. nastąpi wzrost netto liczby zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, w porównaniu ze średnią za okres ostatnich 12 miesięcy,
  3. utworzone nowe miejsca pracy będą utrzymane przez okres co najmniej 5 lat.

§ 8

 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do korzystania z pomocy publicznej, przedsiębiorca  jest zobowiązany powiadomić pisemnie Urząd w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
 2. Podatnik traci prawo do korzystania z pomocy publicznej od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
 3. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1, traci prawo do korzystania z udzielonej pomocy publicznej od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

§ 9

Zwolnienia, o których mowa w § 2 nie stosuje się wobec przedsiębiorców:

 • prowadzących działalność handlową zarówno detaliczna jak i hurtową,
 • zalegających z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Namysłów.

§ 10

Zwolnienia, o których mowa w § 2 nie mają zastosowania do przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.) lub realizujących plan restrukturyzacji.

§ 11

Wniosek o przedmiotowe zwolnienie pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku przedłożenia przez przedsiębiorcę informacji nieprawdziwych.

§ 12

Podatnik, który przerwie prowadzenie działalności gospodarczej związanej z nową inwestycją,  traci prawo do zwolnienia za cały okres zwolnienia i jest zobowiązany do zapłaty należnego podatku łącznie z odsetkami.

§ 13

Wielkość zwolnienia nie może przekroczyć podatku należnego od budynków wynikającego z deklaracji podatkowej złożonej w roku podatkowym bądź z decyzji ustalającej wymiar podatku od budynków na dany rok podatkowy.

§ 14

 1. Uchwała nie przewiduje udzielenia pomocy eksportowej, pomocy w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu WE.
 2. Uchwała nie przewiduje również udzielenia pomocy w sektorach uznanych za wrażliwe tj. w sektorze motoryzacyjnym, budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych oraz żeglugi morskiej, pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów importowanych.

§ 15

Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały podlega sumowaniu z inną pomocą udzieloną na realizację tego samego projektu inwestycyjnego lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją tego projektu inwestycyjnego bez względu na jej formę i źródło pochodzenia i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.

§ 16

Zwolnienie, o którym mowa w § 2  obowiązuje do 31 grudnia 2011 roku, przedsiębiorcy natomiast mogą składać wnioski do 31 grudnia 2006 roku.

§ 17

Kontrolę z ramienia Gminy Namysłów nad udzieloną pomocą publiczną w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości sprawuje audytor wewnętrzny lub pracownik do spraw kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 18

Pomoc udzielona na podstawie uchwały zgodnie z warunkami w niej określonymi nie podlega obowiązkowi notyfikacji, zgodnie z rozporządzeniami Komisji wydanymi na podstawie art. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. WE L 142 z 14.05.1998).

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 20

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk

Metryczka
 • opublikowano:
  30-04-2006 18:22
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2138
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu