Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXIV/262/06 z dnia 10 kwietnia 2006 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Namysłów oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania

Uchwała Nr XXXIV/262/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 10 kwietnia 2006 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Namysłów oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała reguluje tryb postępowania w sprawach o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy, z wyłączeniem zadań należących do strefy zadań publicznych określonych w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873, z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz.1203, Nr 210 poz.2135, z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1462, Nr 249 poz.2104).

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. Gminie – należy rozumieć Gminę Namysłów.
 2. Burmistrzu – należy rozumieć Burmistrza Namysłowa.
 3. Podmiocie – należy rozumieć podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
 4. Zadaniach – należy przez to rozumieć zadania publiczne Gminy inne niż wymienione w art. 4 ust.1 ustawy, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.
 5. Rozporządzeniu – rozumie się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).

§ 3

 1. Podmioty składają oferty na realizację zadania wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji w terminie do 30 września, roku poprzedzającego rok budżetowy.
 2. Oferty i wnioski o dotacje zgłoszone po uchwaleniu budżetu Gminy rozpatruje się w trybie przepisów w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 3. Wzory oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, określone są w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 5.

§ 4

 1. Złożone przez Podmioty oferty powinny zawierać:
  1. nazwę zadania,
  2. formy jego realizacji (powierzenie/wspieranie),
  3. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
  4. kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania,
  6. informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania, w tym z innych źródeł,
  7. termin i miejsce realizacji zadania,
  8. wysokość wnioskowanej dotacji.
 2. Podmioty wnioskujące o przyznanie środków na realizację wyodrębnionego zadania przedstawiają oferty wykonania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantujące wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

§ 5

 1. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
 2. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione wykluczają Podmiot z postępowania o udzielenie dotacji.

§ 6

 1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz uwzględniając w szczególności:
  1. znaczenie zadania dla realizacji celów Gminy,
  2. wysokość środków budżetu Gminy przeznaczonych na realizację zadań zleconych Podmiotom,
  3. ocenę możliwości realizacji zadania przez Podmiot przy uwzględnieniu informacji zawartych w ofercie,
  4. analizę wykonania zadań zleconych Podmiotom w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji.
 2. Podmioty, których oferty zostały odrzucone, zostają pisemnie poinformowane o odmowie przyznania dotacji.

§ 7

 1. Warunkiem zlecenia realizacji zadania jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy Burmistrzem a Podmiotem.
 2. Umowa powinna zawierać w szczególności:
  1. strony umowy, miejsce i datę jej zawarcia,
  2. charakter umowy (o powierzenie lub o wsparcie realizacji zadania),
  3. szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego realizacji,
  4. określenie wysokości dotacji oraz sposobu i terminu jej przekazania,
  5. wzory dokumentacji umożliwiającej okresową ocenę realizacji zadania, terminy oraz sposób jej przekazywania,
  6. numer rachunku, na który należy zwrócić niewykorzystane środki,
  7. ustalenie zasad i terminów oraz formy rozliczeń między stronami umowy,
  8. zobowiązanie Podmiotu do poddania się w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, kontroli przeprowadzonej przez osobę pisemnie upoważnioną przez Burmistrza.

§ 8

Burmistrz zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umów oraz oceny ich realizacji, uwzględniając kryteria efektywności, rzetelności, ciągłości, terminowości oraz jakości ich świadczenia.

§ 9

 1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania następuje na podstawie:
  1. sprawozdania z wykonania,
  2. kserokopii opisanych rachunków i faktur VAT dotyczących wydatków Podmiotu faktycznie poniesionych na realizację zadania.
 2. Rozliczenie dotacji następuje w terminie nie później niż 30 dni po realizacji zadania.
 3. Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz kwoty wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Podmiot przekazuje w terminie 14 dni od dnia rozliczenia.
 4. W przypadku niezachowania terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe.

§ 10

Sprawy związane z postępowaniem w sprawie przyjmowania ofert, przyznawaniem i rozliczaniem dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania prowadzą odpowiednie Wydziały Urzędu Miejskiego.

§ 11

Traci moc uchwała Nr XIV/210/99 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu udzielania dotacji z budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk