Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV/266/06 z dnia 18 maja 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXV/266/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 18 maja 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zwiększa się plan przychodów gminy w 2006 roku o kwotę 66.389 zł tytułem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 2. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę  314.400 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
 3. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w  zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 358.070 zł.
 4. Zmniejsza się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 758 – Różne rozliczenia, tytułem  części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 16.789 zł stosownie do pisma Ministra Finansów nr ST3-4802-114/06/1378 z dnia 30.03.2006r.
 5. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w zakresie wydatków bieżących o kwotę  162 zł.
 6. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 80.162 zł, i tak:
  1. w zakresie wydatków bieżących kwota 80.000 zł,
  2. w zakresie wydatków majątkowych – kwota 162 zł.
 7. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku , w dziale 750 – Administracja Publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w zakresie wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł.
 8. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa, o kwotę 98.000 zł, w tym:
  1. w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie policji, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł,
  2. w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w zakresie wydatków majątkowych o  kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego,
  3. w rozdziale 75416 – Straż Miejska, w zakresie wydatków bieżących, o kwotę 50.000 zł.
 9. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w zakresie rezerwy ogólnej o kwotę 26.000 zł.
 10. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne w zakresie wydatków inwestycyjnych o kwotę 176.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego.
 11. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 367 zł tytułem odszkodowania za zniszczone mienie.
 12. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 367 zł, w zakresie wydatków bieżących.
 13. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziele 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami  o kwotę 358.070 zł w zakresie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemiełowicach”.
 14. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 500 zł tytułem dochodów z najmu pomieszczeń.
 15. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 500 zł w zakresie wydatków bieżących.
 16. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, o kwotę 26.000 zł  w zakresie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wykonanie Skateparku przy ulicy Kolejowej.
 17. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 600 – Transport i łączność, w zakresie dochodów własnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku z tytułu opłat parkingowych i zajęcia pasa jezdni o kwotę 74.834 zł.
 18. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w zakresie wydatków bieżących sfinansowanych dochodami własnymi o kwotę  74.834 zł.

§ 2

Plan przychodów po zmianach wynosi  12.149.561 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXV_266_06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2006.pdf).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk