Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVI/271/06 z dnia 7 lipca 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVI/271/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 7 lipca 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę  414.719 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
 2. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 55.940 zł tytułem odsetek od podatku od nieruchomości od osób prawnych.
 3. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 2.004 zł tytułem dofinansowania otrzymanego od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na organizację imprez integracyjnych.
 4. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 600 – Transport i łączność,  o kwotę 55.940 zł w zakresie wydatków majątkowych, w następujących rozdziałach:
  1. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 44.370 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
   • „Budowa drogi ul. Kilińskiego w Namysłowie” – 39.670 zł,
   • „Modernizacja nawierzchni chodnika – ul. Dubois (Pocztowa – Pl.Targowy) – 4.700 zł
  2. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 11.570 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni dziedzińca przy UM w Namysłowie”.
 5. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 73.500 zł, w zakresie wydatków bieżących na zabezpieczenie płatności podatku VAT od sprzedaży mienia gminy.
 6. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin  o kwotę 6.353 zł w zakresie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację projektu „eurzad dla mieszkańca Opolszczyzny”- dotacja.
 7. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 3.000 zł w zakresie wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup paliwa.
 8. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na obsługę kredytów i pożyczek.
 9. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja, o kwotę 9.840 zł tytułem dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON dla Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie.
 10. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 9.840 zł w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu zgodnie z umową nr 1/2006 z dnia 30 czerwca 2006r.
 11. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola  o kwotę 34.157 zł w zakresie wydatków majątkowych.
 12. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 34.157 zł w zakresie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizacje zadania pn.„Utworzenie Wiejskiego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w Łączanach”.
 13. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły o kwotę 7.880 zł – w zakresie wydatków majątkowych – dotyczy zadnia pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamiennej – dach sali gimnastycznej”.
 14. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195  - Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł, tytułem nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie Ranking Gmin.
 15. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola o  kwotę 5.000 zł w zakresie wydatków bieżących – dotacja.
 16. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 2.004 zł, w zakresie wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizację imprez integracyjnych.
 17. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9.005 zł w zakresie wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne.
 18. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9.005 zł, w zakresie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych na wyposażenie stanowisk pracy.
 19. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 900 – Gospodarka  komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg,  o kwotę 568 zł, w zakresie wydatków majątkowych – dotyczy budowy oświetlenia drogowego.
 20. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, o kwotę 5.184 zł, w zakresie wydatków majątkowych w zadaniu pn. „Modernizacja NOK i Biblioteki Publicznej w Namysłowie”.
 21. Zwiększa się plan rozchodów gminy w 2006 roku o kwotę 51.498 zł w związku z aneksami do zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz z zamiarem udzielania pożyczek na remonty w obiektach  w strefie „A” ochrony konserwatorskiej miasta Namysłów.
 22. Zmniejsza się plan przychodów gminy w 2006 roku na łączną kwotę 269.000 zł w zakresie kredytu na zadania pod nazwami:
  1. „Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Sycowskiej w Namysłowie i w Ligotce” w kwocie 60.000 zł – dotyczy oświetlenia w Ligotce,
  2. „Budowa oświetlenia drogowego w Smogorzowie” w kwocie 45.000 zł,
  3. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamiennej - dach sali gimnastycznej” w kwocie 64.000 zł,
  4. Modernizacja NOK i Biblioteki Publicznej w Namysłowie” w kwocie 150.000 zł .

§ 2

Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych gminy w 2006 roku w związku ze zmiana zadań w sposób następujący:

 1. zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 4”  o kwotę 168.435 zł,
 2. zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na realizacje zadania „Termomodernizacja Przedszkola Nr 1, 3 i 5 w Namysłowie oraz Przedszkola w Bukowie Śląskiej” z przeznaczeniem na termomodernizację Przedszkoli Nr 3 i 5 w Namysłowie o kwotę 168.435 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk

 

 

Uzasadnienie
do UCHWAŁY  Nr XXXVI/271/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

 1. W § 1 ust. 9 i 16  zmniejszenie  wynika ze złożonych ofert na realizację zadań, które w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego uległy zmniejszeniu.
 2. W § 1 ust. 15 zmniejszenie w łącznej kwocie 568 zł wynika ze złożonych ofert na realizację zadań z zakresu budowy oświetlenia drogowego. Nakłady finansowe niezbędne do realizacji:
  1. zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sycowskiej w Namysłowie i w  Ligotce” zmniejszyły się o kwotę 15.226 zł (dotyczy Ligotki)
  2. zadania pn.  „Budowa oświetlenia drogowego w Smogorzowie” zwiększyły się o kwotę 14.658 zł.
 3. W § 1 ust. 17 zwiększenie rozchodów gminy w 2006 roku podyktowane jest zmianą planu rozchodów w związku z:
  1. zamiarem udzielenia pożyczek na remonty w obiektach  w strefie „A” ochrony konserwatorskiej miasta Namysłów w łącznej kwocie 100.000 zł,
  2. zmniejszeniem o kwotę 19.448 zł wysokości udzielonej pożyczki dla Województwa Opolskiego na realizację programu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny” zgodnie z aneksem do umowy,
  3. zmniejszeniem o kwotę 29.054 zł wysokości kredytu zaciągniętego na zadanie pn.„Termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie” w związku ze zmianą harmonogramu spłaty rat – stosownie do aneksu nr 1/2005 do umowy o kredyt inwestycyjny złotowy nr 229/I/17/2005r.  z dnia 02.06.2005r.
 4. W § 1 ust. 18 zmniejszenie planu przychodów gminy w 2006 roku wynika ze zmiany źródła finansowania wymienionych zadań inwestycyjnych. Powyższe zadania realizowane będą ze środków własnych gminy, pierwotnie zakładano sfinansowanie tych zadań z kredytu inwestycyjnego.