Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVII/283/06 z dnia 19 września 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/283/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 19 września 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz.708) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa  o kwotę 1.009.400 zł tytułem odpłatnego nabycia prawa własności- dotyczy gruntów przeznaczonych na Specjalną Strefę Ekonomiczną i działek przy ul. 1-go Maja w Namysłowie.
 2. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 750 – Administracja Publiczna: o kwotę 1.510 zł tytułem odszkodowania za zniszczone mienie budynku Urzędu Miejskiego.
 3. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 750 – Administracja Publiczna o kwotę 286.367 zł, i tak:
  1. w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin o kwotę 43.510 zł, w zakresie wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont budynku UM,
  2. w rozdziale 75095 – Pozostała działalność  o kwotę 242.857 zł w zakresie wydatków bieżących – wynagrodzenia  tytułem przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i inne formy udostępniania nieruchomości objętych Podstrefą Namysłów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 4. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 214.000 zł tytułem dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji zgodnie z umową Nr DR.WS.4032-7/05/06 z dnia 24.07.2006r.
 5. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 214.000 zł w zakresie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie”.
 6. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.000 zł tytułem wpłaty przez OSP Ligota Książęca na zakup motopompy pożarniczej.
 7. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 600 – transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 35.641 zł, w zakresie wydatków majątkowych, zmiany dotyczą zadań:
  1. zwiększenie w zadaniu pn. „Wiaty przystankowe w miejscowościach: Kowalowice, Baldwinowic, Objazda, Przeczów i Woskowice Małe” – kwota 36.000 zł,
  2. zwiększenie w zadaniu p.n. „Budowa dróg - ul.Sybiraków i ul.Cicha w Namysłowie – kwota 32.700 zł z przeznaczeniem na ul. Sybiraków,
  3. zmniejszenie o kwotę 21.600 zł  w zadaniu pn. „Budowa drogi w Rychnowie” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
  4. zmniejszenie o kwotę 11.459 zł w zadaniu p.n. „Budowa dróg – ul. Jagiellońska, ul.Piastowska, ul.Pastewna, ul.Kolejowa i ul.Dworcowa w Namysłowie” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 8. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, o kwotę 17.700 zł, i tak:
  1. w zakresie wydatków bieżących o kwotę 2.100 zł, z przeznaczeniem na podatek VAT, zakup paliwa,
  2. w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 15.600 zł, na pokrycie kosztów związanych z zakupem samochodu pożarniczego i na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Ligota Ks.
 9. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 162.250 zł z czego:
  1. kwota 16.000 zł tytułem dofinansowania ze środków PFRON zgodnie z Uchwałą nr 3825/2006 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie przyznania dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji,
  2. kwota 146.250 zł tytułem dofinansowania ze środków PFRON zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z umową nr PCPR/PWRMR/1/2006 z dnia 14 września 2006 roku.
 10. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 801 – Oświata i Wychowanie o kwotę 230.258 zł, i tak:
  1. zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 120.608 zł:
   • w zakresie wydatków  bieżących o kwotę 45.608 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie” oraz wymianę drzwi w SP nr 3 w Namysłowie,
   • w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w SP nr 5 w Namysłowie”.
  2. zmniejsza się plan wydatków gminy w 2006 roku w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 51.600 zł w zakresie wydatków majątkowych, w sposób następujący:
   • zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 75.000 zł w zadaniu  p.n. „Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Namysłowie”- w związku z oszczędnościami po przetargowymi,
   • zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.400 zł z przeznaczeniem na zakup pieca c.o. do Przedszkola w Bukowie Śląskiej,
   • zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie”,
  3. zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 15.000 zł, w zakresie wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont schodów i wykonanie tablicy,
  4. zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, o kwotę 146.250 zł w zakresie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” w ramach programu PFRON.
 11. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.443.807 zł zgodnie z umową Nr Z/2.16/III/3.2/9/05/U/51/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. tytułem:
  1. dofinansowania realizacji projektu p.n. ”Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemiełowicach” ze środków EFRR o kwotę -1.142.001  zł,
  2. współfinansowania realizacji projektu pn. „Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemiełowicach” ze środków budżetu państwa o kwotę - 301.806 zł.
 12. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 771.012 zł, i tak:
  1. w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 70.105 zł w zakresie wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energii elektrycznej do pompowni na zbiorniku w Michalicach, remont dachu przy ul. Kolejowej 2 w Namysłowie, wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul.Łączańskiej 11 w Namysłowie,
  2. w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 700.907 zł, w zakresie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemiełowicach”.
 13. Zwiększa się plan rozchodów gminy w 2006 roku o kwotę  700.000 zł, z przeznaczeniem  na spłaty pożyczki pomostowej z WFOŚiGW w Opolu planowanej na zadanie pn. „Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemiełowicach”.
 14. Zmniejsza się plan przychodów gminy w 2006 roku o kwotę 535.249 zł i tak:
  1. zmniejsza się kwotę pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Opolu planowanej na zadanie pn. „Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemiełowicach” o kwotę 300.900 zł, w związku z otrzymaną promesą udzielenia pożyczki,
  2. zmniejsza się kwotę pożyczki pomostowej z WFOŚiGW w Opolu planowanej na zadanie pn. „Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemiełowicach” o kwotę 442.000 zł w związku z otrzymaną promesą udzielenia pożyczki,
  3. zwiększa się kwotę kredytu na zadania w zakresie infrastruktury drogowej i termomodernizacji o kwotę 207.651 zł, i tak:
   • zaciąga się kredyt na zadanie p.n.: „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sycowskiej w Namysłowie i w Ligotce” - 44.774 zł, w związku ze zmianą źródeł finansowania zadania,
   • zaciąga się kredyt na zadanie p.n.: „Budowa oświetlenia drogowego w Smogorzowie”- 45.000 zł, w związku ze zmianą źródeł finansowania zadania,
   • zaciąga się kredyt na zadanie pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamiennej” – dach Sali gimnastycznej” – 56.120 zł, w związku ze zmianą źródeł finansowania zadania,
   • zaciąga się kredyt na zadanie pn. „Modernizacja NOK i Biblioteki Publicznej” - 94.816 zł w związku ze zmianą źródeł finansowania zadania,
   • zmniejsza się o kwotę 11.459 zł kredyt na zadanie pn. „Budowa dróg – ul.Jagiellońska, ul.Piastowska, ul.Pastewna, ul.Kolejowa i ul. Dworcowa w Namysłowie” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
   • zmniejsza się o kwotę 21.600 zł kredyt na zadanie pn. „Budowa drogi w Rychnowie” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 15. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy, Ośrodki kultury i świetlice wiejskie o kwotę 35.740 zł, i tak:
  1. w zakresie wydatków bieżących o kwotę 22.000 zł, z przeznaczeniem na remont dachu w świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych,
  2. w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 13.740zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizację NOK i Biblioteki Publicznej w Namysłowie”.
 16. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, o kwotę 7.000 zł w zakresie wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont dachu pawilonu sportowego na stadionie miejskim.
 17. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja, w zakresie dochodów własnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku z tytułu wpłat za wyżywienie o kwotę 15.000 zł.
 18. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja, w zakresie wydatków bieżących sfinansowanych dochodami własnymi o kwotę 15.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk