Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXVIII/288/06 z dnia 6 października 2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVIII/288/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 6 października 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz.708) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 98.148 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat.
  2. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł na realizację zadania  pn. „Budowa drogi ul. Kilińskiego w Namysłowie”.
  3. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 88.148 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie”.
  4. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 6.600 zł.
  5. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 6.600 zł na zakup komputerów i drukarek.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk