Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIX/289/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXIX/289/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz.708) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 95.000 zł tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym.
 2. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w zakresie rezerwy ogólnej o kwotę 28.841 zł.
 3. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 14.500 zł na realizację zadania pn. „Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie”.
 4. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy, Ośrodki kultury i świetlice wiejskie,  w zakresie wydatków majątkowych o kwotę  109.341 zł, i tak :
  1. w zakresie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie” – 14.341 zł,
  2. w zakresie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ligotce ” – 25.000 zł,
  3. w zakresie wydatków bieżących na dotację dla NOK na realizację dodatkowych zadań – 70.000 zł.
 5. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, w § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 716.205 zł stosownie do pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-KŁ-3011-1/78/06 z dnia 19.10.2006r.
 6. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 3.878.642 zł  na zadanie pn. „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie”.
 7. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 6.533.243 zł  z zadania pn. „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie”.
 8. Zmniejsza się plan przychodów gminy w 2006 roku o kwotę 3.370.806 zł i tak:
  1. tytułem kredytu o kwotę 3.244.713 zł,
  2. tytułem pożyczki z WFOŚiGW w Opolu o kwotę 126.093 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk