Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIX/291/06 z dnia 26 października 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXXIX/291/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 października 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039 i Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953 i Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96 poz. 959 i Nr 123 poz. 1291, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462 i Nr 179 poz. 1484) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 175 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r., Nr 17 poz. 128) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/170/05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej w § 2, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta Pana Janusza Słowika, a w zastępstwie przez Pana Bartosza Giżę”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń na Placu Targowym w Namysłowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    21-11-2006 11:22
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2244
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu