Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIX/294/06 z dnia 26 października 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXIX/294/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 października 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165, art.166 , art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz.708) Rada Miejska w Namysłowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/226/05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXII/233/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19.01.2006 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok, uchwałą Nr XXXIII/245/06 z dnia 2.03.2006 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok, uchwałą Nr XXXVI/272/06  z dnia 7.07.2006 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok oraz uchwałą Nr XXXVII/284/06 z dnia 19.09.2006 rok zmienia się załącznik nr 4a, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały (PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXIX_294_06 z dnia 26 października 2006 roku.pdf).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, Nowinach Namysłowskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Wołoszczu

Metryczka
  • opublikowano:
    21-11-2006 11:23
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2344
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu