Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/01/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie Regulaminu Wyboru Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Namysłowie

Uchwała Nr I/1/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 5 grudnia 2006 roku

w sprawie Regulaminu Wyboru Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala

Regulamin Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Namysłowie o następującej treści:

§ 1

 1. Rada Miejska w Namysłowie, zwana dalej Radą, wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym.
 2. Głosowanie przeprowadza 3 – osobowa Komisja Skrutacyjna wybrana spośród radnych.
 3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą  kandydować na przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.

§ 2

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu radnemu.

§ 3

 1. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść: „Karta do głosowania w wyborach na przewodniczącego Rady Miejskiej” lub odpowiednio „Karta do głosowania w wyborach na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej” oraz w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona radnych, zgłoszonych na kandydatów. Obok nazwiska kandydata z lewej strony znajduje się kratka.
 2. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna po ustaleniu przez Radę listy kandydatów.
 3. Karty opatrzone są pieczęcią Rady.
 4. Wybór wiceprzewodniczących Rady następuje w oddzielnych głosowaniach.

§ 4

 1. Tajność głosowania zapewnia się poprzez głosowanie pojedynczo – za parawanem.
 2. Kartę do głosowania radny wrzuca do urny w obecności członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 5

 1. Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok nazwiska kandydata, opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady.
 2. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak „X” w kratce obok nazwiska więcej  niż jednego kandydata  lub nie postawi znaku „X” w żadnej z kratek, głos taki uważa się za nieważny.
 3. Karty wyjęte z urny inne niż sporządzone przez Komisję Skrutacyjną oraz nieopatrzone pieczęcią uznaje się za  karty nieważne.

§ 6

 1. Głosowanie jest ważne tylko wówczas, gdy wzięła w nim udział co najmniej połowa ustawowego składu Rady.
 2. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą ilość ważnie oddanych głosów (znaków „X” w kratce obok nazwiska tego kandydata), których liczba stanowi pierwszą liczbę naturalną przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów.

§ 7

 1. W przypadku gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów, a w głosowaniu żaden z nich nie otrzymał wymaganej bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno dwie największe liczby ważnie oddanych głosów lub spośród kandydatów, którzy otrzymali największą równą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku braku dwóch największych liczb ważnie oddanych głosów, do drugiej tury głosowania wchodzi kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów i kandydaci, którzy uzyskali drugą, co do wielkości równą liczbę ważnie oddanych głosów.
 2. W przypadku braku rozstrzygnięcia, mimo przeprowadzenia dwóch tur głosowania, przeprowadza się ponowne wybory łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatów.

§ 8

 1. Po przeprowadzeniu każdej tury głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza stosowny protokół.
 2. W protokole Komisja Skrutacyjna podaje:
  1) skład Komisji Skrutacyjnej,
  2) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania,
  3) liczbę głosów konieczną do ważnego wyboru,
  4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów,
  5) liczbę wydanych kart do głosowania,
  6) liczbę kart wyjętych z urny,
  7) liczbę głosów ważnych z kart ważnych oddanych  za wyborem poszczególnych kandydatów,
  8) liczbę głosów nieważnych z kart ważnych,
  9) wynik wyborów.
 3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad
Radny Senior
Tadeusz Wereszczyński

Metryczka
 • opublikowano:
  27-12-2006 08:00
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2508
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu