Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr II/07/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie

Uchwała Nr II/7/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 1 Statutu Gminy Namysłów, Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się stałą Komisję Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie, w następującym składzie osobowym:

  1. Kozyra Jan Mirosław – Przewodniczący
  2. Dróżdż Jan Mieczysław – członek
  3. Spór Sławomir – członek
  4. Wereszczyński Tadeusz – członek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk