Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr III/11/06 z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała III/11/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 14 grudnia  2006 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł.
 2. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.
 3. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w zakresie rezerwy ogólnej o kwotę 59.524 zł.
 4. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2006 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 14.500 zł tytułem środków PFRON na dofinansowania robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji zgodnie z umową nr DR.WS.4032-6/05/06 z dnia 24.07.2006 roku i aneksem nr 1.
 5. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 50.557 zł, z czego:
  1. w rozdziale 80101 –  Szkoły podstawowe w zakresie wydatków bieżących – 15.967 zł,
  2. w rozdziale 80104 – Przedszkola – 27.732 zł z czego:
   1. w zakresie wydatków bieżących – 13.232 zł, w tym dotacje – 12.867 zł,
   2. w zakresie wydatków majątkowych – 14.500 zł na zadanie pn. „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie”,
  3. w rozdziale 80110 – Gimnazja w zakresie wydatków bieżących – 6.792 zł,
  4. w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w zakresie wydatków bieżących – 66 zł.
 6. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 66.550 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia poradni kardiologicznej w szpitalu.
 7. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 5.140 zł.
 8. Zmienia się źródła dochodów gminy w 2006 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja, w zakresie dochodów własnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku z tytułu wpłat za wyżywienie o kwotę  4.000 zł, i tak:
  1. zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z usług,
  2. zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów.
 9. Zmienia się źródła przychodów gminy w 2006 roku w kwocie 558.058 zł, i tak:
  1. zmniejsza się plan przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych,
  2. zwiększa się plan przychodów tytułem nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Nowinach Namysłowskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk