Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/12/06 z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr III/12/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej:

 1. od budynków lub ich części
  1. mieszkalnych - 0,56 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,42 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,50 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,68zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
  5. gospodarczych typu: obora, chlewnia, stodoła, komórka na opał, kurnik, stajnia, szopa, owczarnia – 3,20 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
  6. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,35 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 2. od budowli  –  2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy,
 3. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,68 zł od 1 m kw. powierzchni,
  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,59 zł od 1 ha powierzchni,
  3. stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wykorzystywanych wyłącznie na cele rolnicze, jeżeli ich posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – 0,06 zł od 1 m kw. powierzchni,
  4. pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł od 1 m kw. powierzchni,

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 1. budynki gospodarcze lub ich części wymienione w § 1 uchwały  pkt 1 lit. e o powierzchni powyżej 100 m kw., będące w posiadaniu emerytów i rencistów, których jedynym źródłem utrzymania gospodarstwa domowego jest renta lub emerytura, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna,
 2. nieruchomości lub ich części stanowiące mienie gminne, nie oddane w posiadanie zależne,
 3. nieruchomości stanowiące mienie gminne użytkowane przez jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych w celu realizacji zadań gminy, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXX/220/05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 01 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Namysłów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
 • opublikowano:
  27-12-2006 20:39
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2619
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu