Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/13/06 z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Namysłów oraz zwolnień od podatku od posiadania psów

Uchwała Nr III/13/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Namysłów oraz zwolnień od podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 14 pkt 1, 2 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm./ oraz art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od posiadania psów
  1. od jednego psa - 37,00 zł
  2. od każdego następnego psa - 37,00 zł
 2. Dla osoby, która weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego, podatek pobiera się w połowie stawki określonej w ust. 1.

§ 2

 1. Podatek płatny jest z góry bez wezwania do dnia 15 maja roku podatkowego z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Podatek o którym mowa w § 1 ust.2 płatny jest w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 3

Zwalnia się z podatku od posiadania psów psy samotnych emerytów i rencistów prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe lub mających na utrzymaniu osoby nie posiadające własnego źródła utrzymania - od jednego psa na gospodarstwo domowe.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXX/222/05  Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 01 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Namysłów oraz zwolnień od podatku od posiadania psów.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Namysłów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
 • opublikowano:
  28-12-2006 20:26
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2528
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu