Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/15/06 z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn.zm./ oraz art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ Rada Miejska w Namysłowie, uchwala co następuje:

§ 1

Określa się  roczne stawki podatku od środków transportowych dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej od jednego środka transportowego w wysokości:

1/ od samochodów ciężarowych wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1999 r. o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

 

wyposażonych w katalizator spalin

nie wyposażonych w katalizator spalin

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

 599,00 zł

 656,00 zł

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

 765,00 zł

 820,00 zł

c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

 982,00 zł

 1.038,00 zł

2/ od samochodów ciężarowych wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 2000 r. o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

wyposażonych w katalizator spalin

nie wyposażonych w katalizator spalin

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

491,00 zł

547,00 zł

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

645,00 zł

710,00 zł

c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

873,00 zł

929,00 zł

3/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. (PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr III-15-06 z dnia 14 grudnia 2006.pdf)

4/ od ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych do 31 grudnia 1999 r. przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

wyposażonych w katalizator spalin

nie wyposażonych w katalizator spalin

a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1.202,00 zł

1.312,00 zł

5/ od ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 2000 r. przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

wyposażonych w katalizator spalin

nie wyposażonych w katalizator spalin

a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1.090,00 zł

1.147,00 zł

6/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. (PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr III-15-06 z dnia 14 grudnia 2006.pdf)

7/ od przyczep i naczep wyprodukowanych do 31 grudnia 1999 r., które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
      - od 7 ton i poniżej 12 ton                               657,00 zł

8/ od przyczep i naczep wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 2000 r., które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
      - od 7 ton i poniżej 12 ton                               548,00 zł

9/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. (PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr III-15-06 z dnia 14 grudnia 2006.pdf)

10/ od autobusów wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1999 r. w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

wyposażonych w katalizator spalin

nie wyposażonych w katalizator spalin

a/ mniej niż 30 miejsc

765,00 zł

820,00 zł

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.638,00 zł

1.694,00 zł

11/ od autobusów wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 2000 r. w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

wyposażonych w katalizator spalin

nie wyposażonych w katalizator spalin

a/ mniej niż 30 miejsc

656,00 zł

710,00 zł

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.528,00 zł

1.585,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXX/221/05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Namysłów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    29-12-2006 08:51
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2690
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu