Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr IV/19/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie

Uchwała Nr IV/19/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 28 grudnia 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 16 Statutu Gminy Namysłów, Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr II/7/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie w § 1 dodaje się:
„5. Tracz Urszula Jolanta – członek
 6. Leszczyńska Barbara – członek”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk