Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV/25/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr IV/25/06
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104,  Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 67 zł.
  2. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 900 – Gospodarka  komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 1.405 zł.
  3. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2006 roku w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 1.338 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Nowinach Namysłowskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław  Iwanyszczuk

Uzasadnienie do uchwały

Zmiany powyższe dotyczą korekty odpisów ZFŚS ustalane na koniec roku budżetowego.