Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr V/27/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała Nr V/27/07
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 stycznia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 79 ust. 1 pkt 1, art. 82 ust.1, art. 165, art. 166, art. 168, art. 173 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.) w związku z art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2007.

§ 2

 1. Ustala się  dochody budżetu gminy w wysokości – 49.820.186 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Ustala się  wydatki budżetu gminy w wysokości – 51.213.127 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 3. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.392.941 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.
 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości – 3.807.942 zł i rozchody budżetu  w wysokości 2.415.001 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się  dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.807.690 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 2. zadań realizowanych na podstawie porozumień  lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4 

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 370.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się:

 1. wydatki majątkowe w wysokości 8.331.012 zł, w tym 46.000 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 2. wydatki na wieloletnie  zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

 1. przychody 5.267.666 zł,
 2. wydatki 5.267.666 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 1. przychody 127.000 zł,
 2. wydatki 154.000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla:

 1. zakładów budżetowych 4.302.181 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
 2. instytucji kultury 1.171.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się plan dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w wysokości 190.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

Tworzy się rezerwę budżetu:

 1. ogólną w wysokości 420.000 zł,
 2. celową w wysokości 1.425.554 zł.
  1. rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 1.238.191 zł planuje się przeznaczyć na: odprawy pracownicze, emerytalne, nagrody jubileuszowe, regulację płac, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, nagrody na DEN, awanse nauczycieli w placówkach oświatowych oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dot. wakatów,
  2. rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 187.363 zł planuje się przeznaczyć na różnice wynikłe z zastosowania procedury zamówienia publicznego dotyczące planowanych inwestycji.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 2007 na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do kwoty 1.000.000 zł,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie zadania inwestycyjne.

§ 13

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2007 na łączną kwotę 100.000 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk