Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr V/33/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa

Uchwała Nr V/33/07
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 stycznia 2007 roku

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn zm.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza złożonej przez Krzysztofa Ch. i stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej względem tej skargi, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Powyższa skarga podlega odmownemu załatwieniu jako nieuzasadniona, z przyczyn określonych w stanowisku Komisji Rewizyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, z zobowiązaniem go do przesłania skarżącym odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk