Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/68/07 z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (...)

Uchwała Nr IX/68/07
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 406 ust.1 pkt 12  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych, zwany dalej Regulaminem.

§ 1

1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami, dofinansowania na realizację zadań polegających na pokryciu części kosztów związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach z terenu Gminy Namysłów.

2. Dofinansowanie przysługuje osobom, o których mowa w ust. 1, mającym tytuł prawny do budynku znajdującego się na terenie Gminy Namysłów.

3. Dofinansowanie polega na jednorazowym zwrocie części  kosztów poniesionych na realizację zadań związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach, o których mowa  w ust.1.

4. Kwota dofinansowania wyliczana będzie na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę rachunków (faktur VAT) za wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest i stanowi 70% ich łącznej wartości, jednak nie więcej niż 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), niezależnie od liczby budynków, z których usuwane są  odpady niebezpieczne.

5. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji  zadań określonych w ust.1, po ich zakończeniu.

6. Dofinansowanie nie obejmuje wykonania dokumentacji technicznej.

7. Dofinansowanie nie przysługuje osobom fizycznym, które we własnym zakresie wywiozły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków, których są właścicielami.

§ 2

Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania zadania określonego w § 1 ust.1 winny:

1) złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego w Namysłowie wg wzoru określonego  w załączniku Nr 1 do uchwały;
2) przedłożyć informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,  określoną załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876);
3) przedłożyć ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, określoną załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).
4) przedłożyć kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku. W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli.

§ 3

Do rozpatrywania wniosków których mowa w § 2 ust.1 Burmistrz powołuje Komisję, składającą się z pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie

 
§ 4

1.  Wnioskodawca przed przystąpieniem do realizacji zadań,  o których mowa  § 1 ust.1  jest obowiązany do złożenia w Urzędzie Miejskim:

1) kopii dokumentu złożonego w Starostwie Powiatowym w Namysłowie, potwierdzającego zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub kopię pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku, gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy,
2) kopii umowy na wykonanie zadań, o których mowa w § 1 ust.1,  zawartej z przedsiębiorcą posiadającym decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydaną przez Starostę Namysłowskiego.

2.  Wnioskodawca jest obowiązany do powiadomienia pisemnie Urzędu Miejskiego o zakończeniu prac oraz do przedłożenia oryginału rachunku (faktury VAT) wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie i utylizację odpadów zawierających azbest (dokument, po umieszczeniu adnotacji o  przyznanym dofinansowaniu, będzie zwracany).

§5

Druki wniosków o przyznanie dofinansowania wydawane będą w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego w Namysłowie lub możliwe do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu.

§6

1. Wniosek i załączniki składa się w jednym egzemplarzu, w przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.

2. Wnioski należy składać w terminie do 31 lipca danego roku.

3. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły być dofinansowane w roku następnym.

4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

   § 7

1. Komisja o której mowa w § 3, sprawdza wykonanie prac w zakresie określonym we wniosku.

2. Komisja na podstawie dokumentów o których mowa w § 2 rozpatruje wniosek i kwalifikuje go do realizacji, powiadamiając o tym pisemnie wnioskodawcę.

3. Pozytywnie zaakceptowany wniosek stanowi podstawę do zawarcia umowy cywilnoprawnej w przedmiocie dofinansowania wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 8

1. Dofinansowanie jest przyznawane według kolejności złożenia kompletnych dokumentów, po ich kwalifikacji – w miarę posiadania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na ten cel.

2. Dofinansowanie podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku złożenia fałszywych dokumentów.

3. Osobie ubiegającej się o dofinansowanie, której wniosek nie został uwzględniony- nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

§ 9

Zatwierdzona przez Burmistrza Namysłowa kwota dofinansowania wpłacana będzie na wskazany rachunek bankowy osoby ubiegającej się o dofinansowanie, po zakończeniu zadania oraz spełnieniu wszystkich warunków określonych w zawartej umowie cywilno-prawnej, o której mowa w § 7 ust. 3

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Namysłów i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    08-06-2007 09:49
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 1874
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu