Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/72/07 z dnia 31 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy publicznej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ramach wyłączeń grupowych na terenie Gminy Namysłów

Uchwała Nr IX/72/07
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 31 maja 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy publicznej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ramach wyłączeń grupowych na terenie Gminy Namysłów

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121,  poz. 844 ze zm.)oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIV/261/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy publicznej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ramach wyłączeń grupowych na terenie Gminy Namysłów wprowadza się następujące zmiany :

1)  w § 6 w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu :

„6) Maksymalną wartość pomocy inwestycyjnej udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie ze wzorem :  I= R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C ), gdzie poszczególne symbole oznaczają :

I – maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
R- intensywność pomocy , o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 uchwały,
B- wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości 50.000.000 euro – nieprzekraczającej równowartości 100.000.000 euro,
C- wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100.000.000 euro.

Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję , podjętą przez przedsiębiorcę w okresie trzech lat , której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają  równowartość 50.000.000 euro.”

2) § 16 otrzymuje brzmienie :

    „ § 16 . Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2008 r.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obejmuje należności w podatku od nieruchomości od dnia 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    08-06-2007 10:57
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 1764
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu