Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/74/07 z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie wysokości cen i opłat za usługi komunalne

Uchwała IX/74/07
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie wysokości cen i opłat za usługi komunalne

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008  z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wyszczególnione w załączniku do uchwały.

§ 2

Do stawek opłat dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).

§ 3

Traci moc uchwała Nr IX/75/03 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 września 2003 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie Gminy Namysłów oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w miejscowej prasie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    08-06-2007 10:58
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 1988
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu