Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr X/79/07 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów

Uchwała Nr X/79/07
Rady miejskiej w Namysłowie
z dnia 10 lipca 2007 roku

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§1

Przystępuje się do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następujących miejscowości Gminy Namysłów:

  1. miasta Namysłów,
  2. wsi Ligotka,
  3. wsi Smarchowice Małe,
  4. wsi Smarchowice Wielkie i Nowe Smarchowice,
  5. wsi Ziemiełowice, Kamienna i Łączany.

§2

Zakres zmian planów obejmuje:

  1. ustalenie przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczającej tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania,
  2. określenie lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu,
  3. określenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
  4. zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§4

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w miejscowej prasie oraz poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w urzędzie Miejskim i na terenie gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk