Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/98/07 z dnia 4 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XII/98/07
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 4 października 2007 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zaciąga się kredyt inwestycyjny w łącznej  wysokości 2 253 960 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) na sfinansowanie następujących zadań:
  1. w zakresie zadania pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Parkowej w Namysłowie” o kwotę 110 000 zł,
  2. w zakresie zadania pn. „Roboty budowlane w zakresie osuszania ścian piwnic Urzędu Miejskiego w Namysłowie” w kwocie 143 960 zł,
  3. w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie  300 000 zł,
  4. w zakresie wykupu gruntów dla podstrefy Namysłów „Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” w kwocie  1 700 000 zł,
 2. Bank, w którym będzie zaciągnięty kredyt, zostanie wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 2

 1. Spłata kredytu nastąpi w ciągu 10 lat począwszy od 2008 roku.
 2. Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie spłacony będą wpływy z podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław  Iwanyszczuk

Metryczka
 • opublikowano:
  30-10-2007 08:28
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1972
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu