Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/116/07 z dnia 29 listopada 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych (...)

Uchwała Nr XIII/116/07
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 listopada 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych, wysokości stawek opłaty za parkowanie, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat oraz sposobu pobierania opłat

Na podstawie art. 13 b ust. 4 pkt 2 oraz art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1.   W uchwale Nr XII/101/03 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych, wysokości stawek opłaty za parkowanie, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat oraz sposobu pobierania opłat, zmienionej uchwałą Nr XVII/125/04 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 kwietnia 2004 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
  „4) miesięczną opłatę za dzierżawę miejsca parkingowego – 150 zł,
   5) miesięczną opłatę za parkowanie dla mieszkańców strefy płatnego parkowania - 20 zł.”;
 2. § 3 otrzymuje brzmienie:
  㤠3.
  1. Określa się wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania  w wysokości 20,00 zł.
  2. Opłatę dodatkową należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Namysłowie lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Namysłowie.”.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
 • opublikowano:
  18-12-2007 15:17
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1743
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu