Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIV/123/07 z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

UCHWAŁA  Nr  XIV/123/07
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia  12 grudnia  2007  roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 79 ust. 1 pkt 1, art. 82 ust.1, art. 165, art. 166, art. 168, art. 173 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala co następuje:

§ 1.   Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2008.

§ 2.

 1. Ustala się  dochody budżetu gminy w wysokości 50 323 534 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Ustala się  wydatki budżetu gminy w wysokości 50 944 255 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 3. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 620 721 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.
 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 749 328 zł i rozchody budżetu  w wysokości 2 128 607 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.   Ustala się  dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 690 125 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 2. zadań realizowanych na podstawie porozumień  lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
  1. dochody w kwocie 122 240 zł,
  2. wydatki w kwocie 30 350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.   Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości  375 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.   Ustala się:

 1. plan wydatków majątkowych w wysokości 8 019 012 zł, w tym 300 000 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 2. plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.   Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

 1. przychody w kwocie 5 493 076 zł,
 2. wydatki w kwocie 5 493 076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.   Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 1. przychody w kwocie 161 000 zł,
 2. wydatki w kwocie 461 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.   Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla:

 1. zakładów budżetowych w kwocie 4 503 581 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
 2. instytucji kultury w kwocie 1 248 052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10.   Ustala się plan dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w wysokości 232 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11.   Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12. Tworzy się rezerwę budżetu:

 1. ogólną w wysokości 450 000 zł,
 2. celową w wysokości 1 050 967 zł, z czego:
  1. rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 684 115 zł planuje się na:
   -  odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe pracowników zakładu obsługi ekonomicznej szkół i nauczycieli oraz regulację płac, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej, awanse nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i świetlicach szkolnych w kwocie 548 078 zł,
   - odprawy pracownicze, emerytalne, nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie w kwocie 116 037 zł,
   - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 000 zł,
  2. rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 366 852 zł planuje się przeznaczyć na różnice wynikłe z zastosowania procedury zamówienia publicznego dotyczące planowanych inwestycji.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 2008 na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 2 000 000 zł,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie zadania inwestycyjne,
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14.   Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2008 na łączną kwotę 100 000 zł.

§ 15.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 17.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

 

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk