Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/125/07 z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (...)

Uchwała Nr  XIV/125/07
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 12 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w roku 2008

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne – wychowawcze w roku 2008, zwany dalej Regulaminem, w następującym brzmieniu:

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA  WSTĘPNE

§ 1.

 1. Regulamin stosuje się do nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Namysłów.
 2. Regulamin określa dla nauczycieli i dyrektorów poszczególnych stopni awansu zawodowego:
  1. wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
   1. za wysługę lat,
   2. motywacyjnego,
   3. funkcyjnego,
   4. za warunki pracy;
  2. szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;
  3. wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
  4. kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
  2. rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.),
  3. placówce oświatowej – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkolno-przedszkolny oraz zespół placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów,
  4. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w placówce oświatowej,
  5. dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora zatrudnionego w placówce oświatowej,
  6. roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy placówki oświatowej, t.j. okres od dnia 1 września danego roku kalendarzowego do dnia 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego,
  7. klasie – należy przez to rozumieć klasę, oddział lub grupę,
  8. uczniu – rozumie się przez to ucznia lub wychowanka,
  9. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

ROZDZIAŁ II
DODATEK  ZA  WYSŁUGĘ  LAT

§ 2.

 1. Nauczycielom i dyrektorom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela, § 7 rozporządzenia oraz na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel lub dyrektor nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca; za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
 3. Dodatek przysługuje nauczycielowi i dyrektorowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
 4. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku oraz jego wysokość określa:
  1. nauczycielowi – dyrektor placówki oświatowej,
  2. dyrektorowi – Burmistrz Namysłowa.
 5. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ III
DODATEK  MOTYWACYJNY

§ 3.   Nauczycielowi i dyrektorowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6 rozporządzenia oraz w wysokości i na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 4.

 1. Łączna pula środków finansowych, przeznaczonych na dodatki motywacyjne, w poszczególnych placówkach oświatowych, wynosi 5% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej placówce oświatowej.
 2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów może być przyznany
  w wysokości od 1% do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w zależności od osiąganych wyników pracy, w ramach posiadanych przez placówkę oświatową środków finansowych, określonych w ust. 1.

§ 5.

 1. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zatrudniającej go placówce oświatowej, który w półroczu, poprzedzającym przyznanie dodatku, wyróżnił się osiągnięciami dydaktyczno - wychowawczymi lub opiekuńczymi, a w szczególności :
  1. podejmował działalność innowacyjną i nowatorską,
  2. prowadził nieodpłatnie dodatkowe zajęcia z uczniami,
  3. przygotowywał uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, w których osiągnęli wyróżniające wyniki (finaliści, laureaci) lub prowadził zajęcia terapeutyczne efektywnie wspierając rozwój dzieci i młodzieży,
  4. opracował i realizował własne programy autorskie,
  5. prowadził zajęcia otwarte, w tym zajęcia z uczniami, rodzicami, nauczycielami lub pracownikami innych instytucji pomocniczych,
  6. wykazał się dużą aktywnością w pracach rady pedagogicznej, a szczególnie w prowadzeniu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
  7. systematycznie podnosił kwalifikacje zawodowe, a zdobytą wiedzę i umiejętności stosował w praktyce pedagogicznej i dzielił się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami,
  8. organizował imprezy promujące szkołę w środowisku i regionie,
  9. wykonywał inne czynności w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych specyficznych dla danej placówki lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  10. dbał o ścisłą współpracę z rodzicami oraz pozyskiwał ich do realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych w środowisku lub umiejętnie włączał ich do działań pomocniczych względem ucznia,
  11. wzorowo wypełniał powierzone obowiązki oraz rzetelnie prowadził dokumentację pracy.
 2. O przydzieleniu dodatku motywacyjnego dla dyrektorów decydują w szczególności następujące kryteria:
  1. umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi placówki oświatowej:
   1. przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
   2. podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku,
   3. pozyskiwanie dodatkowych środków pozabudżetowych;
  2. sprawność organizacyjna w realizacji zadań placówki oświatowej:
   1. dyscyplina pracy, terminowość i efektywność realizacji zadań,
   2. prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej wysoki poziom realizacji zadań placówki oświatowej,
   3. podejmowanie działań mających na celu promowanie placówki oświatowej;
  3. wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej placówki oświatowej:
   1. osiąganie przez uczniów wysokich wyników podczas sprawdzianów i egzaminów końcowych,
   2. osiągnięcia uczniów: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,
   3. poszerzenie oferty placówki oświatowej poprzez wprowadzenie programów, w tym autorskich, innowacji, eksperymentów pedagogicznych, a także prowadzenie kół przedmiotowych i kół zainteresowań,
   4. obecność placówki oświatowej w środowisku lokalnym i regionalnym, udział w imprezach, konkursach, przeglądach.
 3. Dla nauczycieli doradców, oprócz kryteriów, o których mowa w ust. 1, podstawą ustalenia dodatku motywacyjnego jest również stopień realizacji takich zadań jak:
  1. diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli na terenie objętym doradztwem,
  2. prowadzenie konsultacji indywidualnych i zbiorowych,
  3. organizowanie konferencji przedmiotowo metodycznych,
  4. prowadzenie warsztatów metodycznych,
  5. opracowywanie i upowszechnianie materiałów i innowacji metodycznych.
 4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 5 ust.1 i 3 ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora – Burmistrz Namysłowa.
 5. Dodatek motywacyjny może być przyznany na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, podczas urlopu dla poratowania zdrowia trwającego dłużej niż 1 miesiąc, w czasie przebywania w stanie nieczynnym oraz w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. 
 7. Dodatek motywacyjny wypłacany jest z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ IV
DODATEK  FUNKCYJNY

§ 6.   Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono stanowiska lub sprawowanie funkcji wymienionych w § 5 rozporządzenia.

§ 7.

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora placówki oświatowej uzależniona jest od:
  1. wielkości placówki oświatowej,
  2. liczby uczniów i klas,
  3. liczby zatrudnionych pracowników,
  4. złożoności zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
  5. warunków lokalowych, środowiskowych i społecznych.
 2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora wynosi od 350 do 1500 złotych.
 3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, przewidziane w statucie placówki oświatowej, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 200 do 600 złotych.
 4. Prawo do dodatku funkcyjnego z tytułu powierzenia stanowiska kierowniczego, przysługuje od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
 5. Dodatek funkcyjny przyznaje i ustala jego wysokość dyrektor placówki oświatowej, w której nauczyciel jest zatrudniony, a dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora – Burmistrz Namysłowa.
 6. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora ustala dyrektor placówki oświatowej, a zatwierdza Burmistrz Namysłowa.
 7. Dodatek funkcyjny z tytułu powierzenia stanowiska kierowniczego wypłacany jest z góry, w pierwszym dniu miesiąca, w którym powierzono stanowisko.
 8. Dodatek funkcyjny przysługuje wicedyrektorowi lub innej osobie, którą wyznaczono do pełnienia obowiązków dyrektora, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po jednomiesięcznym okresie trwania zastępstwa, w wysokości ustalonej  przez Burmistrza Namysłowa.

§ 8.

 1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna stażu przysługuje w okresie pełnienia opieki dodatek funkcyjny w wysokości 50 złotych.
 2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje w okresie przerw
  w odbywaniu stażu przez nauczyciela, nad którym pełniono opiekę. Prawo
  do dodatku przysługuje na nowo z dniem rozpoczęcia kontynuacji stażu przez nauczyciela podlegającego opiece.
 3. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna stażu nad co najmniej dwoma nauczycielami, przysługuje za okres tej łącznej opieki jeden dodatek funkcyjny w wysokości 80 złotych.
 4. Dodatek funkcyjny przysługujący z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu, przyznaje dyrektor szkoły.
 5. Dodatek wypłacany jest z dołu w ostatnim dniu miesiąca. W przypadku pełnienia funkcji przez niepełny miesiąc kalendarzowy wysokość dodatku wynika z przemnożenia 1/30 stawki przyznanej nauczycielowi przez liczbę dni sprawowania tej funkcji.

§ 9.

 1. Nauczycielowi, bez względu na stopień awansu zawodowego, przysługuje z tytułu powierzenia mu funkcji wychowawcy klasy, dodatek funkcyjny w wysokości od 50 do 80 złotych miesięcznie.
 2. Nauczycielowi przedszkola przysługuje dodatek funkcyjny, o którym mowa
  w ust. 1 tylko za jeden oddział niezależnie od liczby oddziałów, w których prowadzi zajęcia.
 3. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
 4. Dodatek funkcyjny, określony w ust. 1 przyznaje i jego wysokość ustala dyrektor placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.
 5. Dodatek funkcyjny wypłacany jest z góry w pierwszym dniu miesiąca, w którym powierzono funkcję wychowawcy klasy.

§ 10.

 1. Nauczycielowi, wykonującemu zadania doradcy metodycznego przysługuje dodatek w wysokości od 250 do 400 zł miesięcznie.
 2. Dodatek przyznaje i jego wysokość ustala Burmistrz Namysłowa.
 3. Dodatek ten wypłacany jest z góry w pierwszym dniu miesiąca, w którym powierzono funkcję doradcy.

§ 11.   Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, podczas urlopu dla poratowania zdrowia trwającego dłużej niż jeden miesiąc, w okresie za  który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel lub dyrektor zaprzestał pełnienia obowiązków, do których dodatek jest przypisany, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

ROZDZIAŁ V
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 12.   Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach, określonych w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia.

 § 13.

 1. Wysokość dodatku za warunki pracy wynosi od 3% do 10 % wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Dodatek wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczycieli pensum w warunkach trudnych lub uciążliwych.
 3. Wysokość dodatku za warunki pracy uzależniona jest od stopnia trudności lub uciążliwości realizowanych zadań bądź zajęć.
 4. Wysokość dodatku, z uwzględnieniem ust. 3, ustala:
  1. dla nauczyciela -  dyrektor,
  2. dla dyrektora  -  Burmistrz Namysłowa.
 5. Dodatek za warunki pracy przysługuje za godziny faktycznie przepracowane.
 6. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy, nauczycielowi przysługuje prawo do dodatku z każdego tytułu.
 7. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu, po przepracowanym miesiącu.

 ROZDZIAŁ VI
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY  PONADWYMIAROWE  I GODZINY
DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 14.   Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty Nauczyciela, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na zasadach określonych w art.35 ust. 2 i 2a Karty Nauczyciela.

§ 15.

 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę osobistego zaszeregowania nauczyciela przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela, będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, z powodu choroby nauczyciela oraz za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę w ustaleniu liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5  tego wymiaru  lub 1/4 - gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie
  w takim tygodniu, nie może być większa, niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 16.

 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w sposób określony w § 15 ust. 1. Zastępstwa realizowane winny być zgodnie z planem i programem nauczania danej klasy.
 2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminach wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ  VII
DODATEK  MIESZKANIOWY

 § 17.

 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy, przysługuje nauczycielowi i dyrektorowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć w placówce oświatowej położonej na terenie wiejskim.
 2. Nauczycielowi i dyrektorowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem”, w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany  co miesiąc w wysokości:
  1. 10 zł  - dla jednoosobowej rodziny,
  2. 15 zł - dla dwuosobowej rodziny,
  3. 20 zł - dla trzyosobowej rodziny,
  4. 25 zł - dla czteroosobowej rodziny,
  5. 40 zł - dla rodziny liczącej pięć i więcej osób.
 3. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela lub dyrektora oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka i dzieci, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
 4. Nauczycielowi lub dyrektorowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem  przysługuje tylko jeden dodatek. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
 5. Dodatek przysługuje nauczycielowi i dyrektorowi niezależnie od posiadanego tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

§ 18.

 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela bądź dyrektora lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
 2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor placówki oświatowej, a dyrektorowi – Burmistrz Namysłowa.
 3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie i przedstawiono dokumenty potwierdzające prawo do dodatku.
 4. Dodatek wypłacany jest w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

§ 19.   Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

 1. nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
 2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
 3. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta,
 4. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 20.

 1. Nauczyciel i dyrektor, któremu dodatek ten jest wypłacany, obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę o okolicznościach powodujących utratę lub zawieszenie jego wypłacania.
 2. Wypłacanie przysługującego dodatku ulega zawieszeniu na okres urlopu bezpłatnego nauczyciela lub dyrektora.
 3. Wznowienie wypłacania dodatku następuje po złożeniu przez nauczyciela lub dyrektora pisemnego wniosku.
 4. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku za każdy dzień.
 5. Prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy lub ustanie warunków określonych w § 17 ust. 1.


ROZDZIAŁ  VIII
NAGRODY


§ 21.

 1. Ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli, w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń wszystkich nauczycieli, przyznawane są nagrody Burmistrza Namysłowa, zwane dalej nagrodami Burmistrza oraz nagrody dyrektorów placówek oświatowych, zwane dalej nagrodami Dyrektora.
 2. Ustala się następujący podział tego funduszu:
  1. 60 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektora,
  2. 40 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza.

§ 22.

 1. Wysokość nagrody Burmistrza nie może być niższa niż 500,00 złotych oraz nie może być wyższa niż 3 000,00 złotych. 
 2. Wysokość nagrody Dyrektora nie może być niższa niż 300,00 złotych oraz nie może być wyższa niż 1 500,00 złotych.

§ 23.

 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej.
 2. Nagroda Burmistrza może być przyznana:
  1. nauczycielowi, który przepracował w placówce oświatowej co najmniej 3 lata i spełnia co najmniej dziesięć kryteriów z zawartych w ust. 4,
  2. dyrektorowi, który przepracował w placówce oświatowej co najmniej 1 rok i spełnia co najmniej dziesięć kryteriów z zawartych w ust. 4, w tym pięć zawartych w punkcie 3.
 3. Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w placówce oświatowej co najmniej 1 rok oraz spełnia co najmniej osiem kryteriów z wymienionych w ust. 4.
 4. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom i dyrektorom nagrody:
  1. w zakresie pracy dydaktyczno wychowawczej:
   1. osiąga dobre i bardzo dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone w sprawozdaniach i w wynikach egzaminów uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
   2. podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,
   3. osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (grupę uczniów) I - III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach przeglądach i festiwalach na szczeblu wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim,
   4. posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
   5. przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,
   6. prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
   7. organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
   8. posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
   9. sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w placówce oświatowej,
   10. osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
   11. umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi nauczycielami,
   12. posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  2. w zakresie pracy opiekuńczej:
   1. zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom, będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
   2. prowadzi działalność, mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
   3. organizuje współpracę placówki oświatowej z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży,
   4. organizuje udział rodziców w życiu placówki oświatowej, rozwija formy współdziałania placówki z rodzicami;
  3. w zakresie innej działalności statutowej:
   1. troszczy się o mienie placówki oświatowej, polepszanie bazy dydaktycznej,
   2. angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w placówce oświatowej,
   3. zdobywa dodatkowe środki finansowe dla placówki oświatowej,
   4. umiejętnie i racjonalnie gospodaruje środkami finansowymi placówki oświatowej,
   5. dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców,
   6. pozyskuje sponsorów i sojuszników placówki oświatowej,
   7. prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,
   8. prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
   9. wzorowo kieruje placówką oświatową,
   10. prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną,
   11. właściwie kształtuje stosunki interpersonalne.
  4. w zakresie działalności pozaszkolnej:
   1. uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
   2. aktywnie pomaga w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,
   3. promuje placówkę oświatową poprzez udział w pracach różnych organizacji  społecznych i stowarzyszeniach oraz  instytucjach .

§ 24.

 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza może wystąpić:
  1. dla nauczyciela:
   1. dyrektor placówki oświatowej,
   2. rada pedagogiczna,
   3. rada rodziców,
   4. naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
   5. nauczyciel - metodyk,
   6. zakładowe organizacje związkowe;
  2. dla dyrektora placówki oświatowej:
   1. wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu,
   2. naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
   3. rada pedagogiczna,
   4. rada rodziców.
 2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Dyrektora może wystąpić:
  1. rada pedagogiczna,
  2. rada rodziców,
  3. zakładowe organizacje związkowe.
 3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody za okres ostatniego roku.
 4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, określa załącznik do uchwały.
 5. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 należy składać do dnia 30 września danego roku kalendarzowego odpowiednio:
  1. o nagrodę Burmistrza - w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
  2. o nagrodę Dyrektora - w sekretariacie placówki oświatowej.
 6. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza składane przez dyrektora placówki oświatowej, radę rodziców, nauczyciela metodyka oraz zakładowe organizacje związkowe, wymagają wcześniejszego ich zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

§ 25.

 1. Nagrody nauczycielom przyznają :
  1. ze środków, o których mowa § 21 ust. 2 pkt 1 - dyrektor  placówki oświatowej,
  2. ze środków, o których mowa § 21 ust. 2 pkt 2 - Burmistrz Namysłowa.
 2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, może z własnej inicjatywy przyznać Burmistrz Namysłowa.
 3. Nagrody, o których mowa w niniejszym Regulaminie są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach mogą być przyznane nauczycielowi i dyrektorowi w innym czasie.
 4. Nauczyciel lub dyrektor, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w teczce jego akt osobowych.


PRZEPISY  KOŃCOWE

§ 26.

 1. Stwierdzenie nabycia prawa przyznania lub ustalenia nauczycielom i dyrektorom świadczeń, o których mowa w Regulaminie, następuje:
  1. w dokumencie stwierdzającym nawiązanie stosunku pracy - jeżeli świadczenie przysługuje od dnia nawiązania stosunku pracy,
  2. odrębnym dokumentem - jeżeli świadczenie przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania stosunku pracy albo ulega zmianie jego wysokość,
  3. w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie zasadnicze - jeżeli wraz ze zmianą wynagrodzenia zasadniczego ulega również zmianie wysokość świadczenia.
 2. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom i dyrektorom świadczeń, o jakich mowa w ust. 1, można stosować łącznie do kilku świadczeń, w razie zbiegu terminów ich ustalania lub przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa.
 3. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

§ 27.

 1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń, o których mowa w Regulaminie, stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na wypłatę nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, zawierają plany finansowe poszczególnych placówek oświatowych.
 2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o których mowa w Regulaminie, nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o których mowa w ust. 1, bez ich zmiany. Organ prowadzący placówkę oświatową może dokonać zwiększenia środków na wypłatę wyżej wymienionych świadczeń.

§ 28.   Za miesiące wakacyjne wynagrodzenie wypłaca się według średniej urlopowej, ustalonej na podstawie aktualnie obowiązującego rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy dla nauczycieli.

§ 29.   Nauczycielom i dyrektorom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 30.   Stawkę za jeden dzień niewykonywania pracy z przyczyn określonych w § 29 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacanego z góry przez 30.

§ 31.   Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, o których mowa w § 29 oblicza się mnożąc liczbę dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną w § 30.

§ 32.   Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Namysłowie i Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Namysłowie.

§ 33.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 34. Traci moc:

 1. uchwała Nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 marca 2007 roku
  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
 2. uchwała Nr VI/45/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 marca 2007 roku
  w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zmieniona uchwałą Nr X/89/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 lipca 2007 roku.

§35.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.


Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
 • opublikowano:
  21-12-2007 10:37
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1423
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu