Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XIV/126/07 z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie opłaty za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów w Ziemiełowicach

Uchwała Nr XIV/126/07
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 12 grudnia 2007 roku

w sprawie opłaty za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
na składowisku odpadów w Ziemiełowicach

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się opłatę za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych na składowisku odpadów w Ziemiełowicach  za 1 Mg –  w wysokości  151, 99 zł.
  2. Do ustalonej opłaty dolicza się obowiązujący  podatek od towarów i usług (VAT).

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w miejscowej prasie.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

  

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk