Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/131/08 z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała  Nr XV/131/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia  14  lutego  2008 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:


§ 1.   Zaciąga się pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do kwoty 873 000 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej – I etap dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim”.

§ 2.

 1. Spłata pożyczki nastąpi w ciągu 3 lat, począwszy od 2009 roku.
 2. Źródłem dochodu, z którego pożyczka zostanie spłacona, będą wpływy z podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jarosław Iwanyszczuk
Data wytworzenia: 2008-02-14
Metryczka
 • opublikowano:
  20-02-2008 13:29
  przez: Anna Dziura
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2097
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu