Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XIX/168/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzozowiec na lata 2008 - 2015

Uchwała Nr XIX/168/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 czerwca 2008 roku


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzozowiec na lata 2008 - 2015


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1.  Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Brzozowiec na lata 2008 – 2015, przyjęty przez zebranie wiejskie w Brzozowcu w dniu 8 czerwca 2008 r., który stanowi załącznik niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk