Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XX/199/08 z dnia 18 września 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jedn

Uchwała Nr XX/199/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 18 września 2008 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych Gminy Namysłów


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) – Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1.  Dla ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Namysłów:

 1. ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
 2. uzgadnia się wartość jednego punktu na kwotę 4,00 zł (słownie: cztery złote).

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.   Traci moc uchwała Nr XXXIX/292/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Namysłów.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.


Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

 

Metryczka
 • opublikowano:
  01-10-2008 14:52
  przez: Anna Dziura
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1332
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu