Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XX/201/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Pomocna Dłoń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwó

Uchwała Nr XX/201/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 18 września 2008 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Pomocna Dłoń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Przyjmuje się do realizacji projekt pod nazwą Pomocna Dłoń w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Celem głównym projektu określonego w ust. 1 jest pomoc osobom długotrwale bezrobotnym w wieku aktywności zawodowej, w zwiększeniu ich potencjału zawodowego i osobistego, co umożliwi im powrót do życia w społeczeństwie, ukształtuje aktywną postawę na rynku pracy, pozwoli na wyrwanie się z niebytu zawodowego, ograniczy zjawisko marginalizacji społecznej beneficjentów ostatecznych projektu.

§ 2.   Ustala się, że w ramach realizacji projektu, o którym mowa w § 1, Gmina Namysłów wniesie w 2008 r. wkład własny w wysokości stanowiącej 10,55% całej sumy wydatków kwalifikowanych projektu, to jest w wysokości 30 750,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
 • opublikowano:
  01-10-2008 14:52
  przez: Anna Dziura
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1189
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu