Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIII/222/08 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXIII/222/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2008 roku w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 15 000 zł.
 2. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2008 roku w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 15 000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

§ 2.   W uchwale Nr XIV/123/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 7 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2008 rok” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
 2. załącznik nr 8 „Plan wydatków związanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi Gminy Namysłów na 2008 rok” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 5.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Jarosław  Iwanyszczuk

Metryczka
 • opublikowano:
  19-11-2008 09:52
  przez: Anna Dziura
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2170
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu